อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

APR Network

การขับเคลื่อน โดยเครือข่าย คปสอ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตามกระบวนการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เชิงรุกในชุมชน (Active Community based surveillance)

ฉบับที่ 1/2566 วันที่ 1 พ.ค. 2566

ผู้เรียบเรียง : ภญ.วิลาสินี จันทร์ลาภ และ ภญ.คณาพรรณ เหมะรักษ์ โรงพยาบาลตะโหมด