อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาจังหวัดพัทลุง 2/2566

ฉบับที่ 42/2566 วันที่ 24 พ.ค. 2566

สถานที่ : ระบบออนไลน์ WebEX
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง