อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

APR Network

กรณีศึกษาอันตรายจากยาชุด

ฉบับที่ 9/2567 วันที่ 15 มี.ค. 2567

ผู้เรียบเรียง : ภก.สุนทร พันฤทธิ์ดำ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางแก้ว