อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “https://fdaphatthalung.com/*” ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ เท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ เช่น การเก็บข้อมูลการให้บริการด้วยการเสียบบัตรประชาชน ที่ทำผ่านเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “https://fdaphatthalung.com/*” ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ

2. การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ จะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป โดยการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 26วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ จะมิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ที่เกี่ยวข้อง

6.ข้อแนะนำในการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าสู่ระบบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ จะทราบหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) ของท่าน แต่จะไม่ทราบรหัสผ่าน (Password) ของท่าน โดยท่านมีหน้าที่รักษาหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น

7. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ Domain Name “fdaphatthalung.com/*” ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ

9. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564