อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

APR Network

อันตรายจากการใช้พืชกระท่อมไม่ถูกต้อง

ฉบับที่ 10/2567 วันที่ 30 เม.ย. 2567

ผู้เรียบเรียง : นางฐิติมา ทองสังข์ และนางสาวสุรัสวดี ไชยสมุทร