อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

APR Network

อันตรายจากการใช้เครื่องสำอางไม่มีเลขอย.

ฉบับที่ 11/2567 วันที่ 31 พ.ค. 2567

ผู้เรียบเรียง : ภญ.นันทิยา วงษ์เพ็ชร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลกงหรา