อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

เอกสารขออนุญาตประกอบการเครื่องสำอาง

การขออนุมัติสถานที่ผลิต / นำเข้าเครื่องสำอางรายใหม่

ขั้นตอนการขออนุมัติสถานที่
รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดการสถานที่ผ่านระบบ E-submission
คำอธิบายหลักเกณฑ์การตรวจสถานที่ผลิต
คำอธิบายหลักเกณฑ์การตรวจสถานที่นำเข้า
คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิต-นำเข้า-เก็บเครื่องสำอาง ตามประกาศ สธ. (อัพเดท 2562)
แบบตรวจประเมินสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561


ขั้นตอนยื่นขออนุมัติสถานที่ ผลิต/นำเข้า รายใหม่

ขั้นตอนที่ 1

สมัคร Open ID

ขั้นตอนที่ 2
ขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ eSubmission
(ยื่นเอกสารที่ สสจ.)

หนังสือมอบอำนาจ

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา
- สำเนาทะเบียนพาณิชย์และหรือทะเบียนการค้า (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับล่าสุด (กรณีเป็นนิติบุคคล)


ขั้นตอนที่ 3
จัดเตรียมสถานที่

คู่มือการจัดเตรียมสถานที่


ขั้นตอนที่ 4
ยื่นคำขอออนไลน์เรื่อง “จัดการสถานที่” สำหรับผู้ประกอบการ
SKYNET

คู่มือการใช้งานระบบ eSubmission

รายการเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ จัดการสถานที่ ผ่านระบบ eSubmission


ขั้นตอนที่ 5
ยื่นหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่
(ยื่นเอกสารที่ สจจ.)

ตัวอย่างหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานที่

หลังจากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง จะดำเนินการตรวจสถานที่ ตามวันเวลาที่นัดหมาย

วีดิโอแนะนำการใช้งานระบบ
ขั้นตอนที่ 1 และ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4 และ 5

การจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ

1) ยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง

คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ

กรณีผลิตภัณฑ์เดี่ยว : ดูที่ หัวข้อจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ
กรณี ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกัน ที่มีส่วนประกอบและการใช้เหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่สีหรือกลิ่น : ดูที่หัวข้อจดแจ้ง ต่างสีต่างกลิ่น ระบบอัตโนมัติ
กรณีผลิตภัณฑ์หลายเฉดสี บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สามารถแยกจำหน่ายได้ : ดูที่หัวข้อจดแจ้ง palette ระบบอัตโนมัติ


2) ความรู้เรื่องการทำฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง พ.ศ. 2562 (คลิก)

3) คู่มือแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง (คลิก)


การขอยกเลิกเครื่องสำอาง

1) รายการเอกสารที่ใช้ (คลิก)

2) หนังสือขอยกเลิกกิจการ/รายการใบจดแจ้ง (คลิก)

3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อยกเลิก (คลิก)


การตรวจเฝ้าระวังเพื่อติดตามสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง

ผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางทุกราย จะต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ผ่านภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2563 ตามเกณฑ์การตรวจสถานที่

1) แบบตรวจประเมินสถานที่ผลิตและนำเข้า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้า เครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 (หมวด 1- 10) (คลิก)

2) แบบบันทึกต่างๆที่ใช้ในการผลิตและนำเข้า (คลิก)

3) ตัวอย่างและคำอธิบายการจัดทำแบบบันทึกต่างๆที่ใช้ในการผลิต (คลิก)


การขอแก้ไขข้อมูลสถานที่ หรือใบจดแจ้ง

1) ใบตรวจรับเอกสารการขอแก้ไขข้อมูลสถานที่ หรือใบจดแจ้ง (คลิก)

2) คำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (คลิก)


แบบฟอร์มต่างๆ

1) หนังสือมอบอำนาจ (คลิก)

2) หนังสือมอบอำนาจเพื่อยกเลิก (คลิก)

3) คำขอยกเลิกการประกอบกิจการ/ใบจดแจ้งเครื่องสำอาง (คลิก)