อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

เพิ่มรายการ

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ พ.ศ.2566

1 บริษัทจำหน่าย/1 ผู้แทน /1 ใบเสนอราคา

แบบกรอกข้อมูล

ข้อมูลผู้จำหน่าย
ชื่อผู้จำหน่าย
ที่ตั้งผู้จำหน่าย
เบอร์โทร
e-mail
ทะเบียนการค้า
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ข้อมูลผู้แทนบริษัทหรือผู้ที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
ID line
e-mail
รายการที่เสนอจัดซื้อร่วม

*กรุณากดปุ่มเพิ่มรายการให้ครบทุกรายการ

ลำดับที่ [ลำดับรายการ] รายละเอียด ชื่อการค้า ขนาดบรรจุตามที่บริษัทมี (จำนวน) ขนาดบรรจุตามที่บริษัทมี (หน่วย) ราคาต่อหน่วยตามที่บริษัทมี บริษัทผู้ผลิต แหล่งผลิต(ระบุประเทศ) หมายเหตุ ตย. ภาพ ISO,มอก สวล. ผลวิจัย


*กรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการก่อน generate pdf

*กรุณาอย่าปิดหน้านี้จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

*หากปิดหน้านี้ไปแล้ว กรุณากรอกข้อมูลใหม่ ให้ข้อมูลตรงกับใบเสนอราคาลงนามที่แนบมา


อัปโหลดไฟล์

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 300MB)

*ใบเสนอราคาและแบบเสนอข้อมูล

ต้องใช้แบบฟอร์มที่ generate จากระบบ และลงนามเท่านั้น

เอกสารตัวจริงลงนามให้แนบมาพร้อมกับตัวอย่าง

*pdf 1 ไฟล์*เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3.2 บัญชีรายชื่อกรรมการ/ผู้จัดการ
3.3 สำเนาทะเบียนการค้า
3.4 ใบรับรองมาตรฐาน ISO ของโรงงานผลิต (ถ้ามี)
3.5 ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO, มอก.(ถ้ามี)
3.6 ใบรับรองความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม(ถ้ามี)
3.7 รูปภาพตัวอย่าง
3.8 เอกสารอื่นๆ

*เอกสาร 3.1 - 3.8 ของทุกรายการ ให้รวมเป็น pdf 1 ไฟล์