อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

แบบฟอร์มประเมินมาตรฐานร้านชำ ปี 2566 พัทลุง

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านชำ
แบบตรวจประเมิน
หัวข้อประเมิน ผลการตรวจ
1. พบการจำหน่ายยาอันตราย ยาแก้อักเสบ ยาฆ่าเชื้อ
2. พบการจำหน่ายยาแผนโบราณที่ไม่มีทะเบียนยา
3. พบการโฆษณายาที่ไม่ได้รับอนุญาต
4. พบอาหารหรือยาหมดอายุ หรือเสื่อมคุณภาพ
5. สถานที่จัดวางสินค้าประเภท อาหาร ยา และเครื่องสำอาง แยกออกจากกัน
6. พบครีมหรือเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลาก
7. พบอาหารวางจำหน่ายไม่มีฉลากภาษาไทย
8. พบสัตว์หรือแมลงภายในร้าน
9. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการบริโภคผลิตภัณฑ์
10. เจ้าของร้านชำผ่านการตอบคำถามเกี่ยวกับการจำหน่ายยาในร้านชำ
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
ภาพถ่าย
1. ภาพหน้าร้านชำ *ต้องมี
2. ภาพบริเวณหรือตู้จำหน่ายยา 1 (ถ้ามี)
3. ภาพบริเวณหรือตู้จำหน่ายยา 2 (ถ้ามี)
4. ภาพบริเวณหรือตู้จำหน่ายครีม เครื่องสำอาง (ถ้ามี)
5. ภาพผลิตภัณฑ์ที่สงสัยจะผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
กำลังบันทึกข้อมูล...