อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นมโรงเรียนคลิปการตรวจคุณภาพนมโรงเรียน

จัดทำโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.พัทลุง


คลิปต้นแบบการตรวจคุณภาพนมโรงเรียนโรงเรียนวัดควนแพรกหา

(ประเภทโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)


คลิปต้นแบบการตรวจคุณภาพนมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน

(ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)