อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

กิจกรรมสร้างความรอบรู้ในชุมชนด้วยรูปแบบ บวร.ร. อ.ศรีนครินทร์

ฉบับที่ 28/2567 วันที่ 25 มี.ค. 2567

สถานที่ : อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครองฯ