อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

การส่งเสริมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเภสัชกรรม

ฉบับที่ 29/2567 วันที่ 29 มี.ค. 2567

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง