อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

จัดอบรม smart อสม.ครั้งที่ 2 อ.กงหรา จ.พัทลุง

ฉบับที่ 38/2567 วันที่ 30 พ.ค. 2567

สถานที่ : รพ.สตบ้านพูด
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง