อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุงตามแผนบรูณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2567 ในโรงเรียนนำร่อง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ และ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ฉบับที่ 41/2567 วันที่ 18 มิ.ย. 2567

สถานที่ : โรงเรียนเทศบาล1 และอนุบาลพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง