อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ชำระค่าธรรมเนียม GPP ต่ออายุปี 2567โปรดชำระเงินภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566

อัตราค่าธรรมเนียม ขย.1 ขย.2 ขย.3
1.ค่าตรวจสถานประกอบการฯ สำหรับสถานที่ขายยาตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (GPP) 3,000 3,000 3,000

*ขย.1 = ขายยาแผนปัจจุบัน

*ขย.2 = ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ

*ขย.3 = ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์