อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ต่ออายุใบอนุญาตขายยาประจำปี 2567

เปิดให้อัปโหลดเอกสาร และชำระเงินตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2566


ผลการตรวจสอบเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ร่วมกับ

ชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง

ให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขายยา ประจำปี 2567

วันที่เสาร์ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตขายยา
1. คำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบ ข.ย.15
2. ใบรับรองแพทย์ผู้รับอนุญาต
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับอนุญาต
4. คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ แบบ ข.ย.14
5. ใบรับรองแพทย์ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
7. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
8. เอกสารนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
9. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ถ้ามี)

*หากใบอนุญาตต่ออายุครบ 3 ครั้ง ให้เตรียมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำหรับออกใบอนุญาตฉบับใหม่

อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุ ขย.1 ขย.2 ขย.3
1. ค่าพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาต 500 500 500
2. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต 1,000 500 500
รวม 1,500 1,000 1,000

*ขย.1 = ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

*ขย.2 = ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ

*ขย.3 = ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์