อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ชำระค่าธรรมเนียม GPP ต่ออายุปี 2567
โปรดชำระเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

อัตราค่าธรรมเนียม ขย.1 ขย.2 ขย.3
1.ค่าตรวจสถานประกอบการฯ สำหรับสถานที่ขายยาตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (GPP) 3,000 3,000 3,000

*ขย.1 = ขายยาแผนปัจจุบัน

*ขย.2 = ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ

*ขย.3 = ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์

รายชื่อร้านขายยาเข้ารับการตรวจประเมิน GPP เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี 2567
ลำดับที่ ประเภท ชื่อร้านขายยา
1 ขย1 กาญจน์เภสัช
2 ขย1 คลังปันยา
3 ขย1 คลังยา เภสัช
4 ขย1 คลินิกยาหมอหนู
5 ขย1 ง้วนเซ้งโอสถ
6 ขย1 ซันไชน์ ฟาร์มา
7 ขย1 ณยา
8 ขย1 ดีเจเภสัช
9 ขย1 ดีเจเภสัช 2
10 ขย1 ตลับยา
11 ขย1 ตำรับยา
12 ขย1 ท่าโพธิ์เภสัช
13 ขย1 ธรรมเภสัช
14 ขย1 นภาเภสัช
15 ขย1 บ้านคูเภสัช
16 ขย1 บ้านดาวเภสัช
17 ขย1 บ้านพูดฟาร์มาซี
18 ขย1 บ้านยาชุมชน
19 ขย1 บ้านยาบุนยะนันท์
20 ขย1 บ้านยาศรีรักษา
21 ขย1 บ้านยาศาลาปราง
22 ขย1 บ้านยาเภสัช
23 ขย1 บ้านยาเภสัชกร
24 ขย1 บ้านยาเภสัชศิกานต์
25 ขย1 บ้านยาแม่ขรี
26 ขย1 บ้านยาไสยวน
27 ขย1 บุญวิสูตรเภสัช
28 ขย1 ปันยาเภสัช
29 ขย1 ป่าบอนเภสัช
30 ขย1 ปิยนันท์เภสัช
31 ขย1 พร้อมเภสัช
32 ขย1 พรุพ้อเภสัช
33 ขย1 พลอยไพลินเภสัช
34 ขย1 พัฒนาเภสัช
35 ขย1 พัทลุงฟาร์มาซี
36 ขย1 ฟาร์มาพัท
37 ขย1 มณเฑียรเภสัช
38 ขย1 ยารักษ์คุณ
39 ขย1 รวมยา
40 ขย1 ร้านขายยา โลตัส สาขาแม่ขรี
41 ขย1 ลลิตาเภสัช
42 ขย1 ลลิตาเภสัช สาขาศรีนครินทร์
43 ขย1 ลลิตาเภสัช สาขาส้มตรีด
44 ขย1 วังยาเทพโมลี
45 ขย1 ศิราณีเภสัช
46 ขย1 ศูนย์ยามังกรทอง
47 ขย1 ส.เวชภัณฑ์
48 ขย1 สองเภสัช
49 ขย1 สุธิดาเภสัช
50 ขย1 หมอยา
51 ขย1 หอยาเภสัช
52 ขย1 หอยาเภสัช 2
53 ขย1 หารเทาเภสัช
54 ขย1 อารีย์เภสัช
55 ขย1 อิง ฟาร์มาแคร์
56 ขย1 อุดมโอสถ
57 ขย1 อุทัยรัตน์เภสัช
58 ขย1 เจริญโอสถ 2
59 ขย1 เจริญโอสถ สาขาถนนบายพาส
60 ขย1 เจริญโอสถ สาขาหน้าโรงเรียนพัทลุง
61 ขย1 เจริญโอสถ สาขาเขาอกทะลุ
62 ขย1 เจริญโอสถ สำนักงานใหญ่
63 ขย1 เซฟดรัก เซ็นเตอร์ สาขาพัทลุง
64 ขย1 เภสัชกรบรรจง
65 ขย1 เภสัชกรยา
66 ขย1 เภสัชชุมชนปากพะยูน
67 ขย1 เม็ดยา
68 ขย1 เรืองวิทย์เภสัช
69 ขย1 เรือนยา
70 ขย1 เอริยาเภสัช
71 ขย1 เฮ้ลตี้โฮม
72 ขย1 โชคชัยเภสัช
73 ขย1 โชติรุ่งโรจน์เภสัช
74 ขย1 โอฬารเภสัช