อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

APR Network

แพ้ยา หรือแค่อาการข้างเคียง

ฉบับที่ 4/2566 วันที่ 27 ก.ค. 2566

ผู้เรียบเรียง : นางสาวปทิตตา วิหะกะรัตน์ เภสัชกรปฎิบัติการ โรงพยาบาลป่าบอน