อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

APR Network

สัญญาณเตือน ก่อนเกิดอาการแพ้ยารุนแรง

ฉบับที่ 5/2566 วันที่ 18 ก.ย. 2566

ผู้เรียบเรียง : นางสาวรจิตา มุขตา เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)