อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

APR Network

ภาวะ Rhabdomyolysis จากการใช้บากลุ่ม Statins

ฉบับที่ 6/2566 วันที่ 31 ต.ค. 2566

ผู้เรียบเรียง : นางสุนิสา เกตุชู เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลป่าพะยอม