อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

APR Network

การแพ้ยาข้ามกลุ่ม NSAIDs

ฉบับที่ 7/2566 วันที่ 14 ธ.ค. 2566

ผู้เรียบเรียง : นางวันดี จุลอดุง เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเขาชัยสน