อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ประชุมพัฒนางานด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับปฐมภูมิ (เภสัชกรรมปฐมภูมิ) ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ฉบับที่ 21/2567 วันที่ 1 ก.พ. 2567

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง