อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ฉบับที่ 37/2567 วันที่ 30 พ.ค. 2567

สถานที่ : โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กปิยะรักษ์ จ.พัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง